Logo
Peace and Security
navi

Gelijke rechten en solidariteit zijn hoekstenen van ons Europa. Zij waarborgen de sociale samenhang van onze samenleving.

De sociale en economische rechten werden afgedwongen door sociale mobilisaties en zij werden erkend in de Verklaring van de Verenigde Naties van 1948, het Internationaal Verdrag in zake economische, sociale en culturele rechten van 1966 gesloten in het kader van de VN, de conventies van de IAO, het Europees Sociaal Handvest van Turijn van 1961, en het Gemeenschapshandvest van de sociale rechten van de werkenden van 1989.

De verdediging en de ontwikkeling van de sociale en economische rechten is één van de doelstellingen van ons Europa. Europa is op alle niveaus solidair verantwoordelijk om deze rechten werkelijk en effectief te waarborgen, volgens de princiepen van ondeelbaarheid en universaliteit. Zij maken integraal deel uit van de grondrechten.

De vermelde rechten moeten in rechte afgedwongen kunnen worden voor de nationale en de Europese rechter. Iedere handeling van de Europese instellingen die deze rechten wezenlijk schendt moet het voorwerp kunnen zijn van een beroep tot nietigverklaring voor het Europees Hof van Justitie, terwijl de nationale rechter de uitvoering van dergelijke Europese handelingen moet kunnen weigeren. De rechtsgang om deze rechten af te dwingen moet aan ieder worden gewaarborgd, meer bepaald ook aan mensen met beperkte financiële draagkracht.

Het respect van de sociale en economische rechten is gebaseerd op de volgende princiepen:

  het principe van verbod op sociale achteruitgang : geen enkele Europese beslissing mag door een nationale wetgeving erkende sociale rechten op de helling zetten.

  het principe van de progressieve convergentie van de normen, dat de juridische bescherming van werkende mensen moet versterken in plaats van ze terug te schroeven tot de kleinste gemeenschappelijke deler van de nationale regelingen. Voor alle vrouwen in alle lidstaten moet de Clausule van de meest begunstigde Europese vrouw worden toegepast.

Ons Europa is gebouwd op respect voor de rechten en de waardigheid van de loontrekkenden in gelijk welke arbeidssituatie.

De concurrentie en de vrijhandel worden vervangen door de hogere waarden van Europa zoals gelijkheid, samenwerking, solidariteit, democratische vastlegging van de noden, en sociale rechten.

Iedere Europese burger heeft recht op goede levenskwaliteit, die bescherming biedt tegen armoede en sociale uitsluiting en die toestaat volwaardig deel te nemen aan het sociale en culturele leven: dat veronderstelt de uitroeiing van de werkloosheid, de bestaansonzekerheid, de armoede en elke vorm van uitsluiting.

Er dienen gemeenschappelijke minimale normen te worden vastgelegd voor de lonen en inkomens, rekening houdend met het bereikte ontwikkelingsniveau en de verworvenheden van elk land. In functie daarvan zullen een gewaarborgd individueel minimuminkomen en minimumloon worden bepaald, plus een kalender om de sociale rechten naar boven toe te harmoniseren.

Het recht op een baan en op een inkomen moeten worden gerealiseerd met verbod van elke discriminatie op basis van religie, geslacht, seksuele voorkeur, opinie of land van oorsprong. Het principe “voor gelijkwaardig werk een gelijk loon” moet werkelijkheid worden.

Iedere persoon moet vrij een beroep kunnen kiezen.

Ook de zelfstandige werkers (ambachtslui, boeren) hebben recht op waarborgen voor een inkomen, vorming, goede arbeidsvoorwaarden en een democratische vertegenwoordiging.

De vermindering van de arbeidsduur wordt een doelstelling voor gans Europa, te beginnen met de veralgemening van de 35-urenweek.

Op alle niveaus streeft Europa ernaar van een vast contract van onbepaalde duur de norm te maken in gans Europa.

Alle werknemers worden beschermd tegen ontslag. Elk willekeurig ontslag is verboden. Het wordt aandeelhouders verboden bedrijven te sluiten enkel omwille van de winst. Elk plan met ontslagen moet gepaard gaan met waarborgen voor de werknemers wat betreft vorming, behoud van het inkomen en het vinden van een nieuwe baan.

Nachtarbeid is verboden voor jongeren onder de 18 jaar en wordt alleen daar toegestaan waar het niet anders kan.

Europa erkent de sociale dialoog en de vrijheid zich te organiseren in een vakbond of vereniging als fundamentele waarden. Alle loontrekkenden hebben:

  het recht hun vertegenwoordigers vrij te kiezen en te verkiezen,
  het recht op collectieve onderhandelingen in het bedrijf, de industrietak, nationaal en Europees,
  het recht collectieve akkoorden die hen aanbelangen al dan niet goed te keuren,
  het stakingsrecht, ook op grond van solidariteit of van politieke motieven, plaatselijk, nationaal of Europees. De lock out is verboden.

Een correcte vertegenwoordiging en de democratie op de werkplaats en in de vakbond vormen fundamentele rechten op alle niveaus. De democratisch verkozen syndicale en werknemersvertegenwoordiging op de werkvloer en in de vakbonden vormen fundamentele rechten op alle niveaus. De democratische verkozen syndicale vertegenwoordiging en vertegenwoordiging van de werknemers op Europees niveau is een onderdeel van de Europese democratie.

Een Europese ondernemingsraad (EOR) is verplicht in elke bedrijf dat in meerdere lidstaten een vestiging heeft. De EOR heeft recht op informatie en voorafgaande raadpleging. Hij heeft ook het recht tussen te komen in patronale beslissingen betreffende het aantal werknemers, de arbeidsvoorwaarden en economische beleidskeuzes. Om voor elkeen gelijke rechten te waarborgen worden de hoofdbedrijven aansprakelijk gesteld voor de werknemers van de bedrijven die voor hen in onderaanneming werken.

De sociale zekerheid, de werkloosheidsverzekering en de pensioenen behoren voor hun werking en financiering tot de openbare sector en worden beheerd volgens een solidaire logica, dit in tegenstelling tot individuele benaderingen steunend op de markt (pensioenfondsen, verzekeringen, enz.). Het openbare systeem (de sociale zekerheid) moet elkeen een waardig leven verzekeren doorheen de wisselvalligheden van het bestaan.

Om een daadwerkelijk respect te verzekeren van de rechten die in dit Handvest zijn opgesomd zal Europa op alle niveaus een aangepaste economische en sociale politiek ontwikkelen. Meer bepaald zal het fiscale beleid worden geharmoniseerd en zullen de openbare diensten onttrokken worden aan de markt om een einde te maken aan fiscale en sociale dumping.

Pictur Socioeconomic