Logo
Peace and Security
navi

Los van de verschillende manieren waarop openbare diensten georganiseerd zijn in de verschillende landen mogen zij niet ondergeschikt zijn aan concurrentie en winstbejag. Zij moeten gericht zijn op het vervullen van de fundamentele rechten en toegang verschaffen tot de gemeenschapsgoederen van de mensheid.

De openbare diensten vereisen een democratisch openbaar beheer. Zij moeten de gemeenschap opnieuw greep geven op het bestaan, door te beantwoorden aan noden die door de burgers zijn bepaald met controle door de burgers op alle niveaus waarop de werking van de openbare dienst zich afspeelt. Dat gaat om gezondheid, huisvesting, transport en alle moderne communicatiemiddelen.

Er moet een einde gemaakt worden aan de vermarkting en de verschraling van kennis, onderwijs en onderzoek.

Onderwijs is een fundamenteel recht dat voor ieder moet worden gewaarborgd, en het moet gepaard gaan met een waarachtige culturele ontplooiing van elkeen. De openbare onderwijssystemen moeten gemengd en niet-seksistisch zijn :

  zij moeten de sociale en culturele ontvoogding van elkeen mogelijk maken, en breken met de ongelijke verhoudingen in onze samenleving; het schoolsysteem moet sociale insluiting ondersteunen en sociale selectie vermijden. Het mag niet discrimineren op basis van afkomst, sociale achtergrond, fysieke capaciteiten of geslacht. Leerlingen uit families van migranten, met een fysieke handicap of die het slachtoffer zijn van sociale achterstelling moeten opgenomen worden in het reguliere schoolsysteem en niet op een zijbaan worden gedwongen van andere studierichtingen;

  zij bevorderen de actieve deelname van de leerlingen tijdens hun studies, met respect voor de tijd die ieder nodig heeft om te leren ;

  zij vormen een kritische geest en sluiten elke vorm van zieltjesjagerij uit.


Studenten, leerkrachten en onderzoekers moeten volledig onafhankelijk zijn in vorming en onderzoek, en zich kunnen ontrekken aan rendabiliteit op korte termijn. Onderzoek moet beschikken over voldoende publieke middelen om haar zending waar te maken (productie en verspreiding van kennis, vorming tot en door onderzoek, deskundigheid).

Gezondheid is een recht.

Het gezondheidssysteem moet openbaar en gratis zijn, en iedereen moet erdoor gedekt worden. Het moet de fysieke en psychische integriteit respecteren van de burgers en van de werkers in de gezondheidssector.
De instellingen die belast zijn met het beheer van het gezondheidsstelsel moeten het medische personeel en de burgers daarbij betrekken. Zij moeten meer bepaald oog hebben voor de actieve deelname van de burgers aan het beheer van het gezondheidssysteem.


Voor een daadwerkelijk, recht op huisvesting voor ieder


Ieder moet toegang hebben tot echte huisvesting, dank zij openbare huisvestingsdiensten die beschikken over de financiële en juridische middelen om een beleid van massale bouw van sociale woningen mogelijk te maken en in te gaan tegen grond- en immobiliënspeculatie.

Pictur Publicservices