Logo
Peace and Security
navi

 

Ons Europa is gebouwd op de vrede en op veiligheid als resultaat van sociaal rechtvaardige verhoudingen tussen de gemeenschappen en de volkeren. Ons Europa wijst de oorlog als middel om internationale conflicten op te lossen af en erkent de vrede als een fundamenteel recht van de mensen en de volkeren. Ons Europa verdedigt en promoot actief de universele rechten die de basis vormen van een duurzame vrede: waardigheid, vrijheid, gelijkheid van alle mensen, sociale, economische en democratische mensenrechten.

Ons Europa verbindt zich ertoe de vrede op te bouwen door te strijden tegen elke discriminatie, onrechtvaardigheid, uitbuiting, uitsluiting en dreiging, door gebruik te maken van het internationale recht, en politieke onderhandelingen en diplomatie als fundamentele instrumenten. Het verwerpt iedere poging, of die nu van binnenin of van buiten komt, om Europa op het wereldtoneel om te vormen tot een militaire macht.

Het Europa dat wij willen erkent het recht van de volkeren op zelfbeschikking, met respect voor de rechten en de diversiteit van minderheden, die gewaarborgd worden op voorwaarde dat zij de grondrechten respecteren. Dit recht houdt in dat de volkeren vrij kunnen beslissen over hun politieke autonomie en soeverein zijn op het economische, sociale en culturele vlak.

Ons Europa erkent het recht van de mensen en de volkeren zich te verzetten tegen onderdrukking en onrecht met alle middelen die niet gepaard gaan met het schenden van universele mensenrechten. Daarom steunt ons Europa de verschillende pogingen om een internationaal gerechtelijk systeem op te zetten dat toestaat de staten en andere actoren die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden te straffen.

Europa zet zich in voor een actief optreden van de internationale instellingen tegen elke vorm van militaire, sociale en economische onderdrukking, en weigert op principiële gronden het gebruik van militaire kracht. Daarom is het voorstander van de ontbinding van de NAVO en van elke andere militaire alliantie, en ook voor het opheffen van alle vreemde militaire basissen overal ter wereld.

Europa weigert « humanitaire » en « preventieve » oorlogen, want de oorlog kan nooit problemen oplossen, en leidt slechts tot nieuwe schendingen van de mensenrechten en het internationale recht. Om deze zelfde reden verwerpt het iedere vorm van koloniale en imperiale overheersing.

Europa weigert elk gebruik en elke productie van nucleaire wapens, van massavernietigingswapens, evenals foltering, de doodstraf en elke onterende behandeling. Het zet zich in voor ontwapening en demilitarisering, om een open en gastvrije wereld en samenleving op te bouwen, waar mensen zich vrij kunnen verplaatsen en vestigen.

Om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een vreedzame en democratische internationale ordening stimuleert ons Europa een wereldwijde politiek van samenwerking aan ontwikkeling, gewaarborgd door bilaterale en multilaterale verdragen die de politieke, economische en sociale rechten van de burgers en van de volkeren versterken.

Ons Europa erkent het recht van de mensen en de gemeenschap op een leven zonder agressie, gevaar of dreiging: ieders veiligheid hangt samen met de veiligheid van de anderen. Daarom werkt het aan een bredere basis voor de veiligheid, die gemeenschappelijk is door wederzijdse afhankelijkheid, waarbij de veiligheid van de mensen in de plaats komt van de veiligheid van de staten.

In naam van deze princiepen onthoudt ons Europa zich van elke dreiging en elke offensieve actie, en ijvert het integendeel voor het voorkomen van conflicten, hun vreedzame oplossing, en de vermenselijking van internationale betrekkingen.

(EUROPE AGAINST DISCRIMINATION)

3.Voor een Europa van rechten tegen elke vorm van discriminatie

Ons Europa respecteert en waarborgt op alle terreinen de gelijkheid van de burgers met oog voor hun verschillen en diversiteit.

Europa erkent en waarborgt het recht op een gelijk statuut in rechte en in feite van mannen en vrouwen als een fundamentele waarde, en dit in alle domeinen van het politieke, economische en sociale leven, en ook in de private sfeer. Het erkent en waarborgt ook de vrijheid van seksuele voorkeur.

Europa is tegen de vermarkting van seksuele verhoudingen en beschermt de rechten van mensen die werken in de prostitutie.

Alle burgers nemen deel aan het politieke leven op voet van gelijkheid. De openbare instellingen nemen maatregelen aan om de gelijke deelname van mannen en vrouwen aan het leven van deze instellingen in hun beslissingsorganen en in hun politieke en sociale organismen af te dwingen.

Elke persoon die duurzaam op het Europese grondgebied is gevestigd verkrijgt er het burgerschap van, met alle rechten die daar aan verbonden zijn.

Alle openbare instellingen moeten de mensenrechten en de vrijheden van de vrouwen waarborgen, en ingaan tegen elke vorm van patriarchaat. Elke vrouw heeft in elk land het recht vrij te beschikken over het eigen lichaam, meer bepaald wat betreft het recht op abortus, contraceptie, vrij gekozen moederschap en de keuze voor kunstmatige bevruchting. Iedere vrouw heeft het recht vrij te kiezen voor de vorm van haar private leven (celibaat, huwelijk, samenleven, echtscheiding). De openbare instellingen moeten zich verzetten tegen elke vorm van patriarchaat. Zij engageren zich een einde te maken aan mensenhandel en slavernij in al haar vormen. Europa engageert zich krachtdadig op te treden tegen racisme, antisemitisme, en ook tegen islamofobie.

De openbare instellingen nemen en bevorderen alle initiatieven die er op gericht zijn een einde te maken aan het seksistische geweld tegen vrouwen en kinderen, in en buiten het gezin, en zetten elk land er toe aan een kaderwet uit te werken tegen geweld tegen vrouwen samen met de middelen om dit effectief te bestrijden. Europa is tegen de vermarkting van seksuele verhoudingen en waarborgt mensen in de prostitutie hun rechten als burger.

Europa bevestigt het seculiere karakter van de instellingen. Het waarborgt de waardigheid en de vrijheid van geweten van elke burger, los van zijn/haar afkomst, opinies of geloof, en de vrijheid individueel of collectief een religie te beleven, in respect voor alle burgers.

Europa erkent het recht op vrije vestiging en verkeer van personen als universeel recht. Het waarborgt het asielrecht.

Alle volkeren hebben het recht op zelfbeschikking, waarbij de fundamentele rechten van elkeen worden gewaarborgd.

Elke persoon die lid is van een nationale minderheid zal het recht hebben vrij te kiezen om als zodanig behandeld te worden, zonder dat deze keuze of de uitoefening van deze keuze enig nadelig gevolg met zich meebrengt.

De taal van oorsprong van de leerlingen en studenten van openbare scholen wordt gerespecteerd, er wordt rekening mee gehouden, en het onderwijs ervan wordt bevorderd.

De openbare instellingen dragen door hun optreden er toe bij de materiële, culturele, symbolische en taalbarrières tussen de volkeren te boven te komen.

Pictur Peace