Logo
Peace and Security
navi

Een ander Europa is mogelijk: met dit ordewoord gaven de sociale bewegingen tegen het neoliberalisme een nieuw perspectief voor de opbouw van het Europa van de volkeren.

Het Franse en het Nederlandse « neen » aan het voorstel tot Europese grondwet toont dat de neoliberale Europese constructie mislukt is. Deze constructie is antidemocratisch en patriarchaal, en het resultaat van machinaties tussen Staten zonder tussenkomst van de volkeren. De elites eigenen zich een grondwetgevende macht toe die zij niet hebben. Er moet een einde komen aan het democratische tekort dat kenmerkend is voor de wijze waarop de Europese Unie tot stand komt.

De mobilisaties in Europa aan het begin van deze 21ste eeuw, tegen de oorlog en het liberalisme, tegen het seksisme en het racisme, tegen de vernietiging van sociale en democratische verworvenheden en tegen de privatisering van de openbare diensten, en voor het waarborgen van universele rechten, hebben de weg geopend naar het uitwerken van een ontwerp van « Handvest met de beginselen voor een ander Europa », dat we nu voorleggen aan een openbare discussie.

De beginselen voor een ander Europa zijn elk even belangrijk.

Hun grondslagen zijn:

- de gelijkwaardigheid en de onschendbaarheid van elke persoon, te respecteren door elke instelling ;
- de vrede, de vrijheid, de rechtvaardigheid en de veiligheid als individuele en collectieve goederen ;
- de gelijkheid van allen, en op de eerste plaats de gelijkgerechtigdheid tussen mannen en vrouwen, met erkenning van verschil en diversiteit ;
- het Europese burgerschap voor al wie in Europa verblijft ;
- de sociale rechten, het recht op arbeid en de rechten voor wie arbeidt, wat de enige mogelijkheid is om armoede, uitsluiting en verpaupering uit te roeien ;
- een economie die sociaal rechtvaardig en solidair is, ecologisch duurzaam, en democratisch ;
- de vrijheid van de burgers en de volkeren.

Europa is niet hetzelfde als de Europese Unie: de uitbreiding via een neoliberaal beleid veroorzaakt in de landen in Oost-Europa, maar ook in West-Europa, werkloosheid, armoede en uitsluiting, en voedt allerlei vormen van chauvinisme.

De regeringen en een niet verkozen instantie, de Europese Commissie, gaven samen met de markt, de concurrentie en de multinationale ondernemingen de doorslag in de constructie van de Europese Gemeenschappen en van de Europese Unie. Op deze basis kregen de economische en sociale verhoudingen en instellingen vorm. Wij staan tegenover een “economische grondwet” – de marktwetten in het hart van de Verdragen wegen zwaarder dan democratische politieke beslissingen – wat botst met de beginselen aan de grondslag van de grondwetgevende handvesten van de 20ste eeuw.

Tegenover dit alles moet de prioriteit worden bevestigd van de sociale grondrechten, de politieke en de culturele rechten, wat een andere economie vereist, die de natuurlijke gemeenschapsgoederen in stand houdt – de aarde, het water, de lucht, de energie – en de openbare diensten uitbouwt. Een breed proces van maatschappelijke her-toeëigening dient op gang te worden gebracht - nieuwe vormen van gemeenschapsbezit - om tegemoet te komen aan de maatschappelijke noden en een ecologisch duurzame en democratische ontwikkeling mogelijk te maken.

Het Europa dat wij willen is gevestigd op het primaat van de rechten van elkeen en op het fundamentele beginsel van de rechtstreekse deelname van de burger aan collectieve en openbare beslissingen. Europa moet een vrije associatie zijn van volkeren, steunend op grondwettelijke democratie en met een openbare ruimte die de nationale grenzen overstijgt, met democratie op elk niveau.

The European Union already now is transeuropean.