Logo
Peace and Security
navi

Ons Europa respecteert en waarborgt op alle terreinen de gelijkheid van de burgers met oog voor hun verschillen en diversiteit.

Europa erkent en waarborgt het recht op een gelijk statuut in rechte en in feite van mannen en vrouwen als een fundamentele waarde, en dit in alle domeinen van het politieke, economische en sociale leven, en ook in de private sfeer. Het erkent en waarborgt ook de vrijheid van seksuele voorkeur.

Europa is tegen de vermarkting van seksuele verhoudingen en beschermt de rechten van mensen die werken in de prostitutie.

Alle burgers nemen deel aan het politieke leven op voet van gelijkheid. De openbare instellingen nemen maatregelen aan om de gelijke deelname van mannen en vrouwen aan het leven van deze instellingen in hun beslissingsorganen en in hun politieke en sociale organismen af te dwingen.

Elke persoon die duurzaam op het Europese grondgebied is gevestigd verkrijgt er het burgerschap van, met alle rechten die daar aan verbonden zijn.

Alle openbare instellingen moeten de mensenrechten en de vrijheden van de vrouwen waarborgen, en ingaan tegen elke vorm van patriarchaat. Elke vrouw heeft in elk land het recht vrij te beschikken over het eigen lichaam, meer bepaald wat betreft het recht op abortus, contraceptie, vrij gekozen moederschap en de keuze voor kunstmatige bevruchting. Iedere vrouw heeft het recht vrij te kiezen voor de vorm van haar private leven (celibaat, huwelijk, samenleven, echtscheiding). De openbare instellingen moeten zich verzetten tegen elke vorm van patriarchaat. Zij engageren zich een einde te maken aan mensenhandel en slavernij in al haar vormen. Europa engageert zich krachtdadig op te treden tegen racisme, antisemitisme, en ook tegen islamofobie.

De openbare instellingen nemen en bevorderen alle initiatieven die er op gericht zijn een einde te maken aan het seksistische geweld tegen vrouwen en kinderen, in en buiten het gezin, en zetten elk land er toe aan een kaderwet uit te werken tegen geweld tegen vrouwen samen met de middelen om dit effectief te bestrijden. Europa is tegen de vermarkting van seksuele verhoudingen en waarborgt mensen in de prostitutie hun rechten als burger.

Europa bevestigt het seculiere karakter van de instellingen. Het waarborgt de waardigheid en de vrijheid van geweten van elke burger, los van zijn/haar afkomst, opinies of geloof, en de vrijheid individueel of collectief een religie te beleven, in respect voor alle burgers.

Europa erkent het recht op vrije vestiging en verkeer van personen als universeel recht. Het waarborgt het asielrecht.

Alle volkeren hebben het recht op zelfbeschikking, waarbij de fundamentele rechten van elkeen worden gewaarborgd.

Elke persoon die lid is van een nationale minderheid zal het recht hebben vrij te kiezen om als zodanig behandeld te worden, zonder dat deze keuze of de uitoefening van deze keuze enig nadelig gevolg met zich meebrengt.

De taal van oorsprong van de leerlingen en studenten van openbare scholen wordt gerespecteerd, er wordt rekening mee gehouden, en het onderwijs ervan wordt bevorderd.

De openbare instellingen dragen door hun optreden er toe bij de materiële, culturele, symbolische en taalbarrières tussen de volkeren te boven te komen.

Pictur Discrimination