Logo
Peace and Security
navi

De Europese Unie is niet democratisch. Er is geen scheiding van de machten: het uitvoerende orgaan van de Unie is bekleed met wetgevende macht; de Europese Raad of de Ministerraden vormen een wetgevend orgaan terwijl zij zijn samengesteld uit de uitvoerende organen van de lidstaten.

Wij bevestigen de primauteit van de volkeren als onvervangbare bron van democratische legitimiteit, en van de gelijke deelname van mannen en vrouwen als fundamenteel democratisch principe bij het nemen van beslissingen die hen aanbelangen.

Er moet een proces komen van democratische herstichting waarin de volkeren en de burgers een hoofdrol spelen, om een sociaal en democratisch Europa op te bouwen, waarbij politieke keuzen gemaakt door de burgers de bovenhand halen op de wetten van de markt en de winst.

Het Europa waar wij naartoe willen is een Europa van de volkeren: het wordt opgebouwd in naam van, door en met de volkeren, democratisch georganiseerd op alle niveaus.

Er zal een einde komen aan het democratische tekort van de Europese instellingen wanneer wij in een politieke grondwet van Europa werkelijk zullen kunnen verkondigen: “Wij de volkeren van Europa”, en niet meer “wij de staten van Europa”.

De geleidelijke overgang naar een Europa van de verenigde volkeren, georganiseerd op een volkomen nieuwe wijze, moet dus gekenmerkt worden door politieke instellingen die hun legitimiteit halen uit twee bronnen: enerzijds de wil van de volkeren, rechtstreeks uitgedrukt door volksraadplegingen en maatschappelijke initiatieven, of onrechtstreeks door de verkiezing van representatieve Europese assemblees; anderzijds de deelname van de Europese burgers op de verschillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal, enz.) of in de verschillende politieke en sociale instanties waar de beslissingen worden genomen die hen aanbelangen.

Onze Europese constitutionele democratie wordt zo een onuitgegeven politieke werkelijkheid. De politieke vertegenwoordiging in de Europese ruimte speelt zich af op verschillende niveaus, met vertegenwoordiging van volkeren, landen, regio’s, plaatselijke gemeenschappen. Een democratie over nationale grenzen heen wordt bovendien gekenmerkt door een niet-hiërarchische samenwerking tussen deze verschillende niveaus. Daaruit volgt dat de structurering van de instellingen moet steunen op dialoog en samenwerking tussen de verschillende politieke en gerechtelijke nationale en Europese overheden.

In alle omstandigheden moeten de burgers kunnen tussenkomen in de grote economische en sociale politieke keuzen. Daartoe verkiezen en controleren zij hun vertegenwoordigers. Op elk bevoegdheidsniveau zijn regeringsorganen verantwoording verschuldigd aan verkozen assemblees. Deze laatste nemen wetgevende initiatieven en oefenen politieke controle uit in samenhang met de burgers en met de nationale, regionale en lokale instellingen.

Om te komen tot een waarlijk democratisch Europa zijn het recht op informatie en vrije communicatie fundamentele individuele en collectieve politieke rechten. Het gaat om het recht autonoom te communiceren, zich te informeren, zich vrij te vormen en op gelijke voet deel te nemen aan informatie- en communicatienetwerken in de Europese openbare sfeer.

Pictur Democratic