Logo
Peace and Security
navi

Een ander Europa is gevestigd op de vrede en de erkenning van de universele diversiteit.

Europa wijst elke strategie van militaire of economische overheersing en elke vorm van racisme en chauvinisme af. Het draagt bij tot de uitbouw van globale rechtvaardigheid: het erkent en waardeert culturele en historische verschillen, binnen een kader van gelijke individuele en collectieve rechten en van respect voor de universele mensenrechten.

De nieuwe wortels van Europa zijn dus gemengd, met een grote inbreng van de migranten: het geweld dat de migranten wordt aangedaan in naam van institutionele grenzen is onaanvaardbaar.

De Europese historische ervaring van het kolonialisme, intern en extern, met zijn politieke en sociale overheersing, plundering van rijkdommen en oorlogen die miljoenen slachtoffers hebben gemaakt, geeft Europa een verantwoordelijkheid voor de economische en sociale situatie van het grootste deel van de wereld, meer bepaald in het Zuiden, maar ook in Oost-Europa. De verhoudingen binnen de Europese ruimte en met alle andere landen moeten steunen op solidariteit en respect. Europa is het aan zichzelf verplicht, bewust van het gemeenschappelijke belang in zijn optreden de globale sociale en economische rechten te bevestigen.

Europa steunt het recht van de volkeren op zelfbeschikking, het recht zelf economische, sociale, culturele en ecologische keuzen te maken. Het waarborgt dat elk volk meester is van de eigen natuurlijke rijkdommen en de onmiddellijke omgeving. Het menselijk recht op ontplooiing is onvervreemdbaar, net zoals de andere grondrechten.

Het Europa dat wij willen neemt deel aan het scheppen van een nieuwe internationale economische orde die hieraan tegemoetkomt, en die in dat kader een samenwerking ontwikkelt die rekening houdend met verschil in situatie de noodzakelijke gelijkheid van rechten doet gelden.


De opheffing van de buitenlandse schuld van de arme landen is een noodzakelijke, elementaire en dringende maatregel.

Economische akkoorden moeten oog hebben voor de mensenrechten, en de wederzijdse toepassing ervan volgens internationale regels en overeenkomsten.

Europa ondersteunt het plan een belasting te heffen op internationale kapitaalbewegingen, en verzet zich tegen het vrij verkeer van kapitaal. Het ondersteunt het aanknopen van regionale economische betrekkingen die ingaan tegen de liberale logica.

Een ander Europa wijst de wetten van de « vrije markt » af, evenals de overheersing van het commerciële recht dat er het gevolg van is. Het corpus van het internationaal recht is uniek, en geldig voor alle staten en voor de internationale financiële, economische, sociale en politieke instellingen.

Een ander Europa stuurt er op aan alle bestaande internationale instellingen op te nemen in gedemocratiseerde en radicaal hervormde Verenigde Naties.

anotherworld